Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2014

czaiszmala
-Robiłam dzisiaj przysiady.
-Bo ci żarcie na podłogę spadło?
— S. ♥
Reposted fromstripmymind stripmymind viajeannee jeannee
czaiszmala
Reposted fromheima heima viawishyouwerehere wishyouwerehere
7149 bb10 500
Reposted fromszklanyksiezyc szklanyksiezyc viajeannee jeannee
czaiszmala
4154 ee63
czaiszmala
czaiszmala
Urban outfiters|via tumblr
czaiszmala
Reposted fromsalami salami viapsychoviolet psychoviolet
czaiszmala
Reposted fromweightless weightless
czaiszmala
jesteś herbatą
rozlaną na książkę
parzysz ją
mokrym gorącem
niszczeją kartki
rozmywają się słowa
wsiąkasz

jesteś herbatą
którą przewrócił
wiatr z otwartego okna
siła boska
w którą nie można
ingerować
a więc wsiąkasz
— Ewelina Kosik
Reposted frompoezja poezja viaweightless weightless
czaiszmala
czaiszmala
  Wyłącz mnie, wyłącz mnie.
  Tego chcę, wyłącznie.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromIriss Iriss viaweightless weightless
czaiszmala
Reposted fromweightless weightless
czaiszmala
1970 | via tumblr
Reposted fromweightless weightless
czaiszmala
Reposted fromweightless weightless

March 28 2014

czaiszmala

Small flat in Paris from Anna Malmberg

Reposted fromweightless weightless viacynamon cynamon
czaiszmala
8832 81cc
Reposted fromiamstrong iamstrong viacynamon cynamon

March 16 2014

czaiszmala
Bo ja chcę i jednocześnie nie chcę.
— jakie to kurwa kobiece.
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viajoda joda
czaiszmala
5380 5d61
Reposted fromkarmacoma karmacoma viajoda joda
czaiszmala
Najseksowniejsze u mężczyzny jest dobre serce...
Reposted fromWolffGirl WolffGirl viajoda joda

February 20 2014

1586 3191 500
Reposted fromerial erial vianiemanieba niemanieba
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl